Oficiální web
Liany Janáčkové

Volební kalkulačka

Většina lidí "otrávených" dnešními politickými a mezinárodními problémy hlásí Lianě shodu nad 90%

Klikněte na tlačítko níže a zjistěte, jak moc jste ve shodě s Lianou vy!

Níže se dozvíte, co si o tématech myslí Liana

Silně doporučujeme, přečtení odpovědí Liany, až si projdete kalkulačkou vy!

ČR by měla zavést společnou evropskou měnu (euro).

V žádném případě ne. Hodnota eura v současné době klesá a koruna je stále chválabohu pevnou měnou.

ČR by měla o nákupech plynu jednat s Ruskem samostatně.

Není to otázka závislosti na Rusku, ale oboustranně výhodné dohody o nákupu strategických surovin. Politika by v tomto případě neměla hrát žádnou roli. Póza české vlády, že "jsme ve válce" je absurdní. Občané by měli mít zajištěné v zimě topení a ne "hrdě" mrznout. Poté už následuje pouze "hibernace" (období vegetačního klidu).

Dlouhodobě prázdné byty by měly být více zdaněné.

Ctím soukromé vlastnictví, nelze řešit, zda je byt obsazen či ne a z toho vyvozovat daňovou povinnost.

Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice.

Nejsme Švýcarsko, ale v určitých oblastech bych referendum podporovala – např. referendum o vystoupení z EU.

Dlouhodobě bezvýsledné exekuce se mají zastavovat.

Ano, pokud náklady na řízení převýší jistinu dluhu. Každopádně je špatné se zadlužovat a tomuto tématu by se mělo věnovat školství při výuce finanční gramotnosti. Exekucím vždy předchází nezodpovědnost a nevědomost dlužníků, stejně jako neomezené nabídky bank a dalších finančních institucí nebankovního charakteru (šmejdů).

Věk odchodu do důchodu by se měl nadále zvyšovat nad 65 let.

Jsou profese, u kterých je 65 let odchodu do důchodu vysoká hranice, naopak u některých profesí by se odchod do důchodu mohl klidně prodloužit, neboť mnoho lidí je aktivních až do vysokého věku. Nelze paušalizovat, ale spíše řešit individuálně vzhledem ke zdravotnímu stavu daného jedince. Mnoho důchodců dnes pracuje i z důvodu finančního přilepšení k důchodu.

Výstavba infrastruktury pro rychlovlaky má být upřednostňována oproti výstavbě další dopravní infrastruktury.

Tyto investice v současné době nejsou nezbytné. Modernizace je důležitá, avšak finanční situace státu tomu aktuálně nenahrává. Důležitější je dbát na kvalitu u oprav silnic a dálnic.

ČR by měla stavět více nových přehrad.

Udržení vody v krajině se bezpodmínečně řešit musí a stavby přehrad jsou vhodným řešením, přestože jsou finančně velmi náročné. Důležité je však také udržet pitnou vodu v majetku České republiky. Dnes je tomu naopak a vodovodní firmy vlastní zahraniční akcionáři.

Měly by být PET lahve a nápojové plechovky zálohované podobně jako nyní skleněné pivní lahve?

Není problém láhve vracet stejně jako se děje i v jiných evropských zemích. Nyní je však nutné důsledně třídit a recyklovat.

Stejnopohlavní páry by měly mít možnost vstupovat do manželství za stejných podmínek jako jiné páry.

Pojem manželství není pro všechny, nicméně by se měly vyčlenit určitě požadavky homosexuálních párů tak, aby tyto páry měly právní jistotu obdobnou s heterosexuálními páry – dědictví, určení opatrovnictví sirotka při úmrtí biologického otce nebo matky, atd. V žádném případě se však neztotožním s tím, že lidé s odlišnou sexuální orientací (a že jich dnes je) dávají svou odlišnou orientaci příliš na odiv a ovlivňují mravní výchovu mládeže. Zvlášť mě ovlivnila agresivní kampaň Pirátů, podporující instituci manželství homosexuálních párů.

Působnost pracovních agentur by měla být výrazně omezena.

Pracovní agentury z dnešního pohledu neplní svou funkci a považuji je za zbytné.

Pěstovat konopí (marihuanu) pro vlastní potřebu by mělo být legální.

Ano, avšak pouze k léčebným účelům – sama používám konopnou mast.

Tresty za znásilnění by se měly zvýšit.

Jednoznačně, znásilnění či domácí násilí jsou jedny z nejhorších trestných činů s obrovským psychickým i fyzickým dopadem na oběti.

Sociální sítě mají být zodpovědné za obsah, který zpřístupňují.

Každý přispěvatel by měl být zodpovědný sám za sebe. Zodpovědnost sociálních sítí s sebou ponese jen cenzuru, když se tyto firmy budou snažit obsah příspěvků ovlivňovat.

Provozovatelé velkých internetových stránek a aplikací jako Facebook nebo Youtube mají být povinni vymazat „falešné zprávy“ (fake news), na které byli upozorněni.

V žádném případě. Tímto je jednoznačně zasažena svoboda slova a projevu občanů ČR.

Na veřejnoprávní vysílání by se mělo dávat méně peněz.

Veřejnoprávní média neplní svou veřejnoprávní funkci (slouží globálním zájmům). Proto by se měly koncesionářské poplatky zrušit, což jsem navrhovala již v roce 2005.

U exekucí by mělo platit pravidlo 1 dlužník = 1 exekutor.

Dlužníci tak budou ochránění před několikanásobnými poplatky více exekutorům a vymáhání pohledávek bude přehlednější a efektivnější.

Stát má aktivně vyhledávat lidi v nouzi, kteří mají nárok na sociální dávky.

Důležitá je sociální práce v terénu, ale člověk by měl v případě potřeby sám iniciativně pomoc vyhledat.

Nová obecní, státní nebo soukromá výstavba bytů pro veřejnost musí být vždy tvořena alespoň zčásti sociálními byty.

Obzvlášť v dnešní "ekonomicky špatné" době je nutné ochránit sociálně slabší vrstvy obyvatel a je také nutné stavět "startovací" byty pro mladé rodiny.

Mělo by se zavést pravidlo, že státní instituce budou rozmisťovány rovnoměrně po celém území ČR.

Nevidím důvod, proč by veškeré instituce měly být na území hlavního města Prahy.

Měla by být zavedena možnost volit online po internetu.

V žádném případě. Jakákoli jiná než osobní volba občana je lehce zmanipulovatelná – totéž se týká i korespondenční volby.

Technické vzdělávání na středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno více než jiné obory.

Určitě je potřebné podpořit technické obory, jejichž absolventů je v dnešní době žalostně málo.

Vzdělávací systém má být co nejvíce inkluzivní, má pomáhat slabším žákům zapojit se do kolektivu a motivovat je k učení.

Rozhodně ne, nejsem zastáncem inkluze. Méně schopní žáci se dostávají do psychických problémů, protože nemohou držet krok s nadanějšími žáky. Kdyby byli ve speciální škole, daří se jim lépe a v určitých předmětech mohou i vyniknout, čímž by se zvýšilo jejich sebevědomí a pozdější uplatnění v praxi. Totéž platí samozřejmě i naopak – nadanější žáci jsou "bržděni" a mohou lehce vyhořet a ztratit motivaci pracovat.

ČR by měla vystoupit z Evropské unie.

Současná Evropská unie není pro naší republiku v žádném případě přínosem. Nemíním se podvolovat nesmyslným příkazům Bruselu a jejich touze podmanit si členské státy.

Specializovaná lékařská péče v ČR se má více centralizovat.

Souhlasím s možností vyšší centralizace specializované péče vzhledem k nákladnosti na vybavení pro ni potřebné, nicméně je zde otázka spádovosti. Měla by být dostupná napříč republikou, jako je tomu dnes ve Fakultních nemocnicích v rámci krajů.

Používání glyfosátu (např. Roundup) by mělo být zakázáno.

Hnojení tímto přípravkem je dle mého názoru nebezpečné, stejně jako genetická modifikace potravin. ČR by se měla věnovat potravinové soběstačnosti, podpoře zemědělců a využití historicky kvalitních českých plodin.

Používání systémů automatického rozpoznávání obličeje na veřejných místech by mělo být zakázáno.

Z hlediska osobní svobody by mělo být nepřípustné rozeznávat pomocí umělé inteligence obličej kohokoli – ať běžných chodců nebo demonstrantů. Na druhou stranu, pokud se někdo dopustí přestupku nebo trestného činu, je přínosné, pokud odhalení těchto činů pomůže vyřešit právě použití kamery s touto rozlišovací schopností.

ČR by měla dávat více peněz na armádu.

Neumím odhadnout, zda rozpočet na obranu je v současnosti dostačující. Nesouhlasím však s účelovými nákupy – např. nákup letadel F35 z USA za miliardy korun.

ČR by měla více finančně podporovat zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Myslím si, že v současné době je navýšení humanitární pomoci nad míru našich možností. Jakékoli zvyšování je nereálné.

ČR by měla vystoupit z NATO.

Česká republika má velmi těžké postavení vzhledem k umístění ve středu Evropy – nemůže být sama při případném vojenském konfliktu. Na druhou stranu dnes vnímám NATO jako globální organizaci, které nejde o zájmy jednotlivých členských států, ale o získání světové nadvlády.

ČR by se měla více zapojit do snah o kolonizaci Marsu.

Nevidím důvod, máme svých starostí dost.

Souhlasím, aby se NATO rozšířilo o Finsko a Švédsko.

Vstup Finska a Švédska do NATO je účelovou záležitostí, vyvolanou masmédii, které podporují ukrajinský režim. Oba tyto státy byly dosud neutrální a mohou být i nadále.

Má se Ruskem napadená Ukrajina vzdát okupovaných území a posunout svou hranici?

Toto je záležitost dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Do této dohody Česká republika nemá co zasahovat.

Ukrajina by měla vstoupit do EU.

Ukrajina nesplňuje kritéria pro vstup do EU. S červnovým usnesením Senátu, v němž apeloval na členské státy EU, aby udělili Ukrajině status kandidátské země, nesouhlasím.

Podporujete, aby Rusko neslo následky za rozpoutání války na Ukrajině?

Senát přijal usnesení o zodpovědnosti Ruska za rozpoutání války proti Ukrajině, včetně reparací a jeho souzení za válečné zločiny. Toto je ve světovém měřítku neadekvátní, vzhledem k tomu, kde všude rozpoutali válečný stav USA. Každá agrese je odsouzeníhodná, nicméně konflikt má vždy nějakou příčinu. Počet obětí této války se ani zdaleka nerovná počtu obětí, které s sebou nesly války rozpoutané USA. Škoda každého vyhořelého života, ať na jedné či druhé straně. Myslím si, že je už konečně čas sednout k jednacímu stolu a věci řešit diplomaticky a ne silou. Někdy, ten kdo ustoupí, může i zvítězit.

Podporuji, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální.

Podle mého názoru je jen slovní spojení "klimaticky neutrální" naprosto neuchopitelné a založené na vyfabulovaných hrozbách. Rozumím snižování emisí z dopravních prostředků a rozumným ekologickým doporučením co se týče recyklace odpadů, omezení plastů, atd. Pokud ale pojem "klimaticky neutrální" obnáší vybíjení vepřového a hovězího a nahrazování jej červy, nerozumím už asi ničemu.

Podpořili byste směrnici EU o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí?

Nejsem pro jakoukoli směrnici EU. Nechť Brusel nezasahuje do zatím suverénního rozhodování českého Parlamentu. Tato problematika je však natolik závažná, že by se jí měla věnovat široká diskuze odborníků i veřejnosti a případně ji promítnout do české legislativy.

ČR by měla uznat Krym jako součást Ruska.

Krym se začlenil do Ruské federace na základě svobodné vůle občanů. Nikdo jiný není oprávněn rozhodovat o tom, kam obyvatelé Krymu chtějí patřit.

Jste spokojeni s dosavadní prací současného veřejného ochránce práv?

Práce současného ombudsmana a jeho názorů si velmi vážím. Shoduje se s mými názory a jeho dehonestace vládními představiteli a hlavně předsedkyní Poslanecké sněmovny je naprosto za hranou.

Zemědělské dotace by měly být hlavně pro malé farmy.

Podpora zemědělské výroby bez ohledu na její velikost je v ČR stěžejní. Je nutné podporovat potravinovou soběstačnost České republiky a to zejména zachováním historicky pěstovaných plodin na našem území, tj. dotovat malé i větší pěstitele a chovatele. Nesouhlasím s tím, že většina České republiky je oseta řepkou a nesouhlasím s tím, že budu jíst k snídani červy.

Měla by se zvýšit progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy).

Jsem pro zachování rovné daně. A v dnešní krizové době by tato daň mohla být i nižší.

EU by měla zastropovat ceny ruského plynu.

Veškeré sankce EU proti Rusku se ekonomicky obracejí proti jejich navrhovatelům. Diktovat prodejci strop ceny jakékoli komodity je absurdní. K zabezpečení dodávek plynu formou dohody se měla Česká republika odhodlat už před několika měsíci.

KONTAKTUJTE MĚ

Budu ráda, když mě 23. – 24. 9. 2022 u voleb podpoříte. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi skrze tento formlář.
Odpovím každému!

Tady říkám, co si myslím